PRIVĀTUMA POLITIKA
Ievads

SIA “Konsultatīvā sabiedrība “Conventus””, turpmāk tekstā saukta Conventus, ikdienā apstrādā lielu daudzumu personas datu un to drošībai pievērš pastiprinātu uzmanību. Conventus ir svarīgi nodrošināt datu subjektu informētību par datu apstrādes principiem, datu subjekta tiesībām un iespējām tās realizēt. Šajā privātuma politikā tiek sniegts detalizēts apraksts par to, kā Conventus veic personas datu apstrādi.

Kāpēc Conventus veic personas datu apstrādi?

Situācijās, kad personai ir noslēgts līgums vai persona ir sniegusi piekrišanu noteikumiem par kādas preces vai pakalpojuma saņemšanu, bet tajā pašā laikā persona nepilda no šā līguma izrietošās finansiālās saistības, konkrētais pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izmantot parādu piedziņas pakalpojumus šāda parāda atgūšanai, likumīgi nododot personas datus Conventus rīcībā parāda atgūšanas procesa veikšanai.

Šādā situācijā Conventus ir juridiskais pamats veikt konkrētās personas datu apstrādi, lai nodrošinātu līguma izpildi, veicinātu vispārējo sabiedrības interešu aizstāvību un nodrošinātu leģitīmās intereses izpildi.

Līdz ar to personas datu apstrāde ir pieļaujama pat bez datu subjekta/fiziskās personas piekrišanas, jo šādai datu apstrādei ir piemērojams cits tiesiskais pamats.

Kādus personas datus un ar kādu mērķi Conventus apstrādā?

Conventus apstrādā tikai parādu atgūšanai nepieciešamos personas datus:

 • pamatinformācija personas korektai identificēšanai un saziņai – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati un kontaktinformācija – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • parāda dati korektai parāda piedziņas veikšanai, debitora informēšanai – parāda/pārkāpuma datums, līguma numurs ar pakalpojuma sniedzēju, pārkāpuma veids, apmērs, līguma priekšmets (piemēram a/m numurzīme), fotouzņēmumi u.c.;
 • maksājumu vēsture grāmatvedības un korektas parāda piedziņas nodrošināšanai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ievērošanai – maksājumu summa, datums, maksātājs, maksājuma pamatojums, atbilstošā parāda lieta, par kuru maksāts, maksājumu grafiki;
 • iepriekšējās saziņas piezīmes korektai turpmākai saziņai – telefonsarunu piezīmes, e-pasti un to pielikumi, SMS, iebildumu u.c. vēstuļu saturs, maksājumu solījumi.

Personas visi dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt likuma prasību izpildi un veikt efektīvu saziņu ar debitoru, lai atrisinātu un nokārtotu parādu lietas, maksimāli nepasliktinot parādnieka situāciju, kā arī spētu korekti atbildēt uz iebildumiem. Conventus ir arī likumīgs pienākums sniegt personas datus publiskām iestādēm saskaņā ar juridisku pienākumu (piemēram, nodokļu iestādes, administratīvās iestādes u.c.).

Kādus debitora personas datus Conventus var iegūt no trešajām pusēm?

Atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 11. panta 3. punktam Conventus par debitoru var pieprasīt datus Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, iegūstot aktuālo informāciju par personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi. Izvērtējot parādu piedziņas lietas turpmāko virzību (uzsākt parāda ārpustiesas atgūšanas lietu vai celt prasību tiesā), uz sadarbības līguma pamata ar zvērinātu advokātu Conventus var iegūt datus par personu no a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, turpmāk tekstā saukta CSDD, pēc automašīnas numura, iegūstot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un CSDD reģistrēto dzīvesvietas adresi. Conventus var iegūt datus par debitoru arī no citām datubāzēm, piemēram, Maksātnespējas reģistra, Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” u.c.

Kādas trešās personas var saņemt personas datus no Conventus?

Atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumam un ar mērķi dot ieguldījumu atbildīgas kreditēšanas veicināšanā Conventus var nodot a/s “Kredītinformācijas Birojs” personas datus, iekļaujot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, parāda apjomu, datumu un datu nodošanas iemeslu.

Personas datus saņem arī datu apstrādātāji, ar kuriem Conventus sadarbojas. Tie ir uzņēmumi, kas palīdz Conventus veikt ikdienas uzdevumus, piemēram, sūtīt vēstules, veikt telefonsaziņu, uzturēt serverus un datubāzes. Šie uzņēmumi ir savu jomu profesionāļi, ar kuriem ir noslēgts līgums un personas datu apstrādes vienošanās un tiem ir noteiktas augstas drošības prasības, lai nodrošinātu Conventus pārziņā esošo personas datu drošību un neizpaušanu.

Vai Conventus apstrādā sensitīvos/īpašās kategorijas personas datus?

Conventus neveic personas sensitīvo jeb īpašās kategorijas personas datu apstrādi atbilstoši šī termina nozīmei Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) 9. panta 1. punktam – dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Kādas ir personas tiesības attiecībā uz saviem datiem?

Datu subjektam ir dažādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, tai skaitā:

 • tiesības piekļūt saviem datiem;
 • tiesības veikt tajos korektus labojumus;
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;
 • tiesības tikt aizmirstam;
 • tiesības ierobežot;
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības atsaukt savu datu apstrādes piekrišanu.

Lai arī likumiski datu subjektam ir tiesības uz visu šo punktu izpildi, tomēr vairākas no dotajos punktos minētajām datu subjekta iniciētām darbībām parādu piedziņas procesā netiek veiktas, lai spētu izpildīt citus tiesiskos pamatus. Piemēram, datu subjektam ir tiesības pieprasīt tikt aizmirstam, tomēr šāds pieprasījums tiks noraidīts, jo datu apstrāde nepieciešama iepriekš minēto tiesisko pamatu īstenošanai (līguma izpilde, atbilstība likumam, leģitīmās intereses ievērošana). Conventus datu labojumus veic tikai tādos gadījumos, kad datu subjekts sniedz korektu alternatīvu. Piemēram, ja datu subjekts nevēlas, lai sazināšanās ar viņu notiek pa konkrēto telefona numuru, tam ir jānorāda cits telefona numurs, lai Conventus varētu turpināt veikt saziņu ar debitoru atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likumam. Likuma kārtībā Conventus ir jāsniedz atbilde uz datu subjekta pieprasījumu 30 dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas. Dažkārt var rasties situācija, ka Conventus ir saņēmis no datu subjektiem lielu skaitu pieprasījumu, tāpēc iepriekš minētais termiņš var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā līdz diviem mēnešiem.

Cik ilgi Conventus glabā personas datus?

Personas dati tiek glabāti, kamēr parādu piedziņa lieta ir aktīva, kā arī vēl piecus gadus pēc piedziņas lietas beigām. Dažas datu kategorijas, piemēram, maksājumu informācija, tiek glabāta 75 gadus atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām. Ja Conventus klients norāda vai debitors pierāda, ka parāda piedziņas lieta ir nodota Conventus nekorekti un Conventus tādējādi vairs nav tiesiskā pamata veikt konkrētās personas datu apstrādi, šīs personas visi dati tiek pilnībā dzēsti no Conventus datubāzēm.

Kā sazināties ar Conventus?

Jebkurai personai ir tiesības nosūtīt drukātu un parakstītu iesniegumu uz Conventus juridisko adresi Jaunielu 19-2, Rīga, LV-1050, Latvija, vai nosūtīt elektroniski parakstītu dokumentu uz Conventus elektroniskā pasta adresi info@conventus.lv

Kā sazināties ar uzraudzības iestādi?

Jebkurai personai ir tiesības lūgt padomu Datu valsts inspekcijai, kas ir vadošā personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011; telefoniski 67223131 vai e-pastā info@dvi.gov.lv Papildu informāciju varat meklēt DVI mājas lapā www.dvi.gov.lv